avis legal

 

RESPONSABILIDAD DE CONTENIDOS Y OFERTAS COMERCIALES.

Nombre de dominio: www.fidem.es
Nombre comercial: FIDEM CENTRO NEGOCIOS
Denominación social: FIDEM, S.L.
NIF: B58180779
Domicilio fiscal: Avenida Cerdanyola, 75-77 1ª Planta – 08172 SANT CUGAT DEL VALLÈS (Barcelona)
Teléfono: 936 750 761
E-mail: admin@fidembc.com
Inscrita en el Registro (Mercantil / Público): Barcelona, Tomo 000, Folio 00, Hoja B0000000, Inscripción 1

La present WEB té com a objecte presentar de forma digitalitzada l’oferta de serveis que FIDEM, S.L., dona als seus clients i facilitar l’accés de qualsevol persona interessada a la informació de l’entitat:. DEIXAR ESCRIT Al fet que ENS DEDIQUEM

FIDEM, S.L., proveïda de CIF B-58180779, actua com a titular, dinamitzador i gestor de continguts de la  present Web. L’entitat informa els Usuaris que compleix amb la vigent normativa de protecció de dades, i amb caràcter especial, amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i amb la Llei de la Societat de Serveis de la Informació i Comerç Electrònic, Llei 34/2002, d’11 de juliol.

Per tant, l’activitat comercial, publicitària, mercantil, administrativa o de contractació de béns i/o serveis és responsabilitat de la societat esmentada, propietària d’aquest domini i que operen amb la marca FIDEM, S.L. atenent per a qüestions comercials i administratives en l’adreça següent:

Avgda. Cerdanyola 75-77, 1a Planta, 08172 Sant Cugat del Vallés (Barcelona)

1. Concepte d’usuari

La utilització de la web atribueix la condició d’Usuari, i implica l’acceptació total i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal i Polítiques de Privacitat en la versió publicada per FIDEM, S.L., en el mateix moment en què l’Usuari accedeixi a la web. En conseqüència, l’Usuari ha de llegir atentament aquest Avís Legal i les Polítiques de Privacitat en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la Web, ja que pot tenir modificacions.

2. Informació sobre els enllaços

FIDEM, S.L., no es fa responsable de les webs no pròpies a les quals es pugui accedir mitjançant vincles “links” o de qualsevol contingut posat a disposició per terceres persones. Qualsevol ús d’un vincle o accés a una web no pròpia es fa per voluntat i risc exclusiu de l’usuari i FIDEM, S.L., no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d’un vincle aliè a la web de FIDEM, S.L., ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’ell, incloent d’unes altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’usar o no usar malament un vincle, tant a connectar-se a la Web de FIDEM, S.L., com en accedir a la informació d’altres webs des de la Web de FIDEM, S.L.

3. Vincles o enllaços donis d’altres web externes

Es prohibeix expressament establir el vincle https://www.fidem.es, des de pàgines que continguin manifestacions o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia contra el terrorisme, en contra dels Drets Humans o qualsevol altre de caràcter il·lícit o contrari a la moral i a l’ordre públic. En cap cas es podrà donar a entendre, ni declarar que FIDEM, S.L., intervé, avala, promociona, participa o ha supervisat en cap forma els continguts de la pàgina on figuri l’enllaç, ni tan sols que consenti la seva incursió, excepte autorització expressa.

4.  Informació sobre la utilització de galetes (cookies)

En aquesta Web es poden anar utilitzant cookies en algunes pàgines. La finalitat d’aquestes cookies és millorar el servei que ofereixen als seus clients i als nostres visitants. Les cookies són petits fitxers de dades que es generen en l’ordinador de l’usuari i que permeten obtenir la següent informació:

• Data i hora de l’última vegada que l’usuari va visitar la Web.

• Disseny de contingut que l’usuari va triar en la seva primera visita a la web.

• Elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a les àrees restringides.

5. Renúncia i limitació de la responsabilitat

La informació i serveis inclosos o disponibles mitjançant les pàgines web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De manera periòdica s’incorporen canvis a la informació continguda. FIDEM, S.L., pot incloure en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts FIDEM, S.L., ha obtingut la informació i els materials inclosos en la web de fonts considerades com a fiables, però si bé s’han pres les mesures corresponents per assegurar que la informació continguda sigui correcta, no garanteix que sigui exacta o actualitzada. També s’adverteix que els continguts d’aquesta Web, tenen dues finalitats, una finalitat informativa en quan a la qualitat, situació, serveis i tarifes i una un altre de venda de productes, segons el que es preveu en el present avís legal i la resta de textos legals de la present web.

6. Informació sobre les exempcions de tota la responsabilitat derivada d’una fallida tércnica o de contingut

FIDEM, S.L., declina qualsevol responsabilitat en cas que hi hagi interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, qualsevol que sigui la causa. Així mateix, FIDEM, S.L., no es fa responsable de les caigudes de la xarxa, pèrdues d’informació a conseqüència d’aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre classe de mal indirecte que li pugui ser causat als Usuaris per causes alienes a FIDEMI, S.L.,FIDEM, S.L., no declara ni garanteix que els serveis o continguts siguin interromputs o que estiguin lliures d’errors, que els defectes siguin esmenats, o que el servei o el servidor que el posa a disposició estiguin lliures de virus o d’altres components nocius, sense perjudici que FIDEM, S.L., fa els seus millors esforços en evitar aquesta classe d’incidents. En cas que l’Usuari prengués determinades decisions o realitzés accions sobre la base de la informació inclosa en qualsevol dels websites, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

7. Propietat industrial i intel·lectual

Els continguts prestats per FIDEM, S.L., així com els continguts abocats a la xarxa mitjançant les seves pàgines web, constitueixen una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual restant per això protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables en la matèria.

Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d’explotació pública referit tant a les pàgines web com els seus continguts i informació, sense l’exprés i previ consentiment i per escrit de FIDEM, S.L.

En conseqüència, tots els  continguts que es mostres en diverses websites i, especialment, dissenys, textos, gràfics, logos, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de FIDEM, S.L., o de terceres persones titulars de les mateixes que han autoritzat degudament la seva inclusió en les diverses websites.

Els continguts, imatges, formes, opinions, índex i la resta d’expressions formals que formin part de les pàgines Web, així com el programari necessari per al funcionament i visualització d’aquestes, constitueixen així mateix una obra el sentit del Dret d’Autor i resta, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de Propietat intel·lectual que resultin aplicables.

L’incompliment d’allò que s’assenyala implica la comissió de greus actes il·lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal.

Queda prohibit tot acte per virtut del qual els Usuaris dels serveis o continguts puguin explotar o servir-se comercialment, directament o indirecta, íntegrament o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índex i la resta d’expressions formals que formin part de les pàgines Web sense permís previ i per escrit de FIDEM, S.L.

En concret, i sense caràcter exhaustiu, queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o discos durs d’ordinadors), digitalització o posada a disposició des de bases de dades diferents de les que pertanyen a les autoritzades per FIDEM, S.L., així com la seva traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació de les esmentades opinions, imatges, formes, índex i la resta d’expressions formals que es posin a la disposició dels Usuaris mitjançant els serveix o continguts, en la mesura que aquests actes estiguin sotmesos a la legislació aplicable en matèria de Propietat intel·lectual, industrial o de protecció de la imatge.

FIDEM, S.L., és lliure de limitar l’accés a les pàgines Web, i a la publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els Usuaris puguin fer-li arribar a través del correu electrònic. FIDEM, S.L., en aquest sentit, podrà establir, si ho considera oportú, sense perjudici de l’única i exclusiva responsabilitat dels Usuaris, els filtres necessaris a fi d’evitar que mitjançant les seves pàgines Web puguin vessar-se en la xarxa continguts o opinions, considerats com a racistes, xenòfobs, discriminatoris, pornogràfics, difamatoris o que, de qualsevol manera, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius.

Aquells Usuaris que enviïn a les pàgines Web de FIDEM, S.L., al seu departament de suggeriments, observacions, opinions o comentaris mitjançant el Servei de correu electrònic, tret que expressin de manera certa i inconfusible el contrari, en els casos on per la naturalesa dels serveis o continguts allò fos possible, s’entén que autoritzen a FIDEM, S.L., per a la reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol format, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d’ordinadors), digitalització, posada a disposició des de bases de dades que pertanyen TICSERVEI, S.L., traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació d’observacions, opinions o comentaris com aquestes, per tot el temps de protecció de dret d’autor que estigui previst legalment.

Així mateix, s’entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït, i que pel solo fet d’enviar per correu electrònic observacions, opinions o comentaris d’aquesta classe, els Usuaris declinen qualsevol pretensió crematística per part de FIDEM, S.L.

D’acord amb el que s’assenyala en el paràgraf anterior, FIDEM, S.L., resta autoritzada igualment per procedir a la modificació o alteració d’observacions, opinions o comentaris com aquests, amb la condició d’adaptar-los a les necessitats de format editorial de pàgines Web, sense que per això pugui entendre’s que existeix en absolut qualsevol classe de lesió de qualsevol de les facultats morals de drets d’autor que els Usuaris poguessin ostentar sobre les mateixes.

Queden prohibits qualsevol dels recursos tècnics, lògics o tecnològics per virtut dels quals una tercera persona pugui beneficiar-se, directament o indirecta, amb o sense lucre, de tots i cadascun dels continguts, formes, índex i la resta d’expressions formals que formin part de les pàgines Web, o de l’esforç portat a terme per FIDEM, S.L., per al seu funcionament.

En concret, queda prohibit tot link, hyperlink, framing o vincle similar que pugui establir-se en direcció a les pàgines Web de FIDEM, S.L., sense el consentiment previ, exprés i per escrit de FIDEM, S.L.8. Formularis web

De conformitat amb el que s’estableix en la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de FIDEM, SL amb CIF B58180779 i domicili social situat en aVGDA. CERDANYOLA , 75 1a PLANTA 08172, SANT CUGAT DEL VALLS (BARCELONA), amb la finalitat d’atendre les seves consultes i remetre-li informació relacionada que pugui ser del seu interès. En compliment amb la normativa vigent, FIDEM, SL informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per a complir amb els preceptes esmentats amb anterioritat.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificats, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per a utilitzar-los per a les finalitats esmentades. FIDEM SL informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que FIDEMI SL es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D’acord amb els drets que li confereix el la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament d’aquests, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic comercial@fidembc.com.

9. Adreces IP

Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica l’adreça IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari. Una adreça IP és un número assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d’activitat del servidor degudament inscrit que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d’obtenir mesuraments únicament estadístics que permetin conèixer el nombre d’impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als servidors web, l’ordre de visites, el punt d’accés, etc.

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen els textos legals, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis de la present web, serà la llei espanyola.


L’informem que podrà revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials enviant un e-mail a l’adreça de correu electrònic: comercial@fidembc.com