Protecció de Dades

Informació addicional detallada sobre el tractament de les seves dades
La seva privacitat i seguretat són importants per a nosaltres. A continuació, li expliquem com tractem les dades personals que recopilem dels nostres usuaris i com els utilitzem. És necessari advertir que aquesta Política de Privacitat pot variar en funció d’exigències legislatives o d’autoregulació, per la qual cosa s’aconsella als usuaris que la visitin periòdicament.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?
L’empresa Fidem, S.L. amb Nif. B58180779 amb direcció en Avgda. Cerdanyola, 75 – 77 1a Planta 08172 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) els informa que les dades de caràcter personal que ens proporcioni seran tractats conforme al Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’Abril de 2016.

Per al tractament de dades dels nostres usuaris implementem totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat establertes en la legislació vigent.

Amb quines finalitats tractarem les seves dades?
Les dades personals seran tractats amb finalitat de gestionar tots els aspectes de la relació mercantil/contractual establerta entre les parts. La base jurídica per a aquests tractaments de dades és l’execució del contracte i la relació existent entre les parts.

Així mateix, les seves dades podran ser tractats amb la finalitat de remetre-li, per qualsevol mitjà incloent l’electrònic, informació sobre els productes i/o serveis prestats.

La base jurídica d’aquest tractament és l’interès legítim de mantenir informats als clients sobre productes i/o serveis.

Durant quant temps conservarem les seves dades?
Les seves dades seran conservades durant el període de vigència de la relació entre les parts, una vegada finalitzada, es conservaran, degudament bloquejats, durant tot el temps en què resulti necessària la seva conservació per a atendre els requeriments legals aplicables. Aquest termini de conservació es determinarà sobre la base de la legislació aplicable a cada moment.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
La base legal per al tractament de les seves dades i les cessions és l’existència de la relació mercantil, així com el compliment de les possibles obligacions legals derivades d’aquesta.

Amb qui compartirem les seves dades?
Les seves dades podran ser comunicats a tercers quan sigui necessària per al correcte desenvolupament i control de la relació entre les parts (per exemple, a entitats bancàries) o quan una llei així ho requereixi (per exemple, a l’administració tributària).

Com protegim les seves dades?
Hem definit polítiques de seguretat i procediments per a garantir la confidencialitat de les teves dades.

Podem contractar tercers determinats serveis que poden suposar l’accés i/o tractament de dades personals, però, en tot cas, s’exigeix que els tercers compleixin amb la legislació vigent i amb les nostres polítiques de seguretat, havent de garantir l’ús de la informació conforme a les instruccions que els donem i havent d’implantar les mesures tècniques i organitzatives apropiades per a garantir la confidencialitat de la informació.

Quins són els seus drets en matèria de protecció de dades?
Donat al reglament 2016/679 del parlament europeu i del consell de 27 d’abril de 2016. Vostè té reconeguts els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació, portabilitat i el dret a presentar una reclamació davant les Autoritats de Control. Els que podrà exercir a través de correu postal a l’adreça Avgda. Cerdanyola, 75 1r Sant Cugat del Vallès 08172 Barcelona o per correu electrònic a admon@fidembc.com a través d’una sol·licitud escrita i signada en la qual constin les següents dades: Nom i cognoms, domicili a l’efecte de notificacions, juntament amb prova vàlida en dret, com a fotocòpia del DNI o equivalent, i la petició en què es concreti la sol·licitud.